1
பெருங்காய (ஹிங்) தூள் - Aachi - 100 g (இலவச Aachi சாம்பார் தூள்)